Предстоящо откриване на дневен център за хора с деменция в община Варна

Екипът на Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ бе поканен на среща в община Варна във връзка с предстоящото откриване на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, който ще бъде с капацитет 40 потребители и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ с капацитет 15 човека. Дневният център ще се предоставя дневна грижа чрез информиране, консултиране, терапевтична помощ, рехабилитация и психологическа подкрепа. Допустими целеви групи ще бъдат възрастни хора с различни форми на деменция над 65 г. с ограничения или в невъзможност да се обслужват сами. Достъп до услугите ще имат хора, които имат поставена диагноза от ТЕЛК /НЕЛК/ЛКК, епикриза, становище от личен лекар, становище от психиатър и др. Документи за настаняване в Дневния център се подават след 1.07.2022 г.в сградататано на Центъра на ул.”Петко Стайнов”5, гр. Варна. Услугите ще се предоставят по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Те ще стартират от 1.07 2022 г. и са със срок на изпълнение до 30.06.2023 г. съобщи ръководителят на проекта Анастасия Георгиева, директор на дирекция “Здравеопазване” в Община Варна. Строителството на двата центъра е реализирано в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“. През месец юни община Варна бе отличена от Национален алианс за социална отговорност с юбилейна награда за активни социални политики за развитие по време на национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ ще предостави експертиза, консултации, както и възможности за обмен на добри практики от други европейски държави относно създаване и функциониране на дневен център и резидентна грижа за лица с деменция.