„Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”

На 25.08. 2021г Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и „Гражданско Сдружение Алцхаймер България“, бяха поканени на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Четиридесет и шестото народно събрание, а на 27.08.21г на среща с Председателя на Комисията по здравеопазването на Четиридесет и шестото народно събрание. Причината за поканите е проявеният интерес от народните представители към инициативата на двете организации по проект “Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014 – 2021). Народните представители бяха запознати със същността на услугата, дневна грижа, нейните предимства за потребителите и за семействата и беше отбелязано, че прилагането на Концепцията на практика би могло да послужи като модел в дългосрочен план. Бе отбелязано, че Концепцията ще помогне на държавните органи за осъществяване на една ефективна политика, насочена към подобряване качеството на живот на хората с деменция и техните семейства. Представителите на двете организации запознаха народните представители и с проблеми, обсъждани на работни срещи с институциите, като: липсата на Национална стратегия и план за деменциите; липсата на реална статистика за хората с деменция; проблемите с ранната диагностика; липсата на специалисти в социалната сфера; проблемът с необходимостта от ТЕЛК решение при ползване на услугата „Дневна грижа“. От страна на народните представители се изказаха похвали към двете организации за тяхната инициатива и мисия в помощ на хората с деменция. Изрази се съпричастност към проблемите на хората с деменция и техните семейства и готовноаст за предприемане на съответни действия и политики за подобряване и повишаване качеството на живот на хората, засегнати от деменция. Голяма част от тях изявиха желание да съдействат при бъдещи инициативи на двете организации, а от своя страна организациите изказаха своята готовност да участват в работни групи, обсъждания и изготвяне на политики в областта на деменцията.