Новина Театър

На 27.09.2021 г. актьорите от драматичен театър Никола Вапцаров – Благоевград проведоха сесия по литературно четене с разказване на приказка за хората от Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград. Това е пилотна дейност по проект „Центрове за информация, консултации, подкрепа и мобилни услуги за хората, живеещи с деменция и техните семейства” с финансовата подкрепа на фонд Otto per Mille (Италия). Целта на дейностите е участие на лицата с деменция в социализиращи и ангажиращи креативни дейности, които им носят радост и позитивни емоции. Предстоят още театрални занимания за Дома в Разград и този в Казанлък. On 27.09.2021 the actors from the drama theatre "Nikola Vaptsarov" – Blagoevgrad held a literary reading session with a fairy tale for the people from the Nursing home for adults with dementia in Razgrad. This is a pilot activity under the project "Centres for information, consultation, support and mobile services for people living with dementia and their families" with the financial support of the Otto per Mille Fund (Italy). The purpose of the activities is the participation of persons with dementia in socializing and engaging creative activities that bring them joy and positive emotions. More theatrical activities will be conducted for the Nursing home in Razgrad and the one in Kazanlak.