Проекти

 

 

2009 г.


Проект „Предоставяне мултидисциплинарни консултации (психологически, социални и
юридически) на лица, болни от Алцхаймер и техните семейства в гр. София и гр. Варна”,
осъществен през 2009 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” към МТСП
и съвместно с Гражданско сдружение „Алцхаймер-България“.
Основната цел на проекта бе да се подобри качеството на живот на лицата с болест и техните
семейства, като се търсят решения на социалните проблеми и се защитят адекватно човешките
права на болните хората, които се грижат за тях. В два центъра, в София и Варна се
предоставяха безплатно психологически, социални и юридически консултации на лицата с
проблеми и техните семейства, както и се извършваше насочване към други специалисти,
необходими на семейството и болния. С този пилотен проект се създаде абсолютно нов за
България модел на мултидисциплинарна подкрепа при консултиране на лицата и семействата с
болест на Алцхаймер и сходни заболявания. Около 300 души от двата града, а също и от
страната са консултирани по проекта. За всичките общото е предоставяне на информация за
болестта, местата за поставяне на точна диагноза, начините на грижа в семейството, на
общуване с болния, както и местата, където се предлага продължителна грижа за болния в
късния стадии на болестта.
В резултат от цялостната работа по проекта бяха направени следните изводи:
1. Абсолютна необходимост от изграждане на Консултативно-информационни центрове в по-
големите градове на страната, което ще подобри съществуващата социална ситуация в страната
– липсата на изградена структура от специализирани социални услуги в общността за болни с
Алцхаймер или друга форма на деменция, липсата на информация за местата със специалисти
за поставяне на точна диагноза и липсата на координация между здравната и социалната
системи.
Много често реакциите бяха: „Благодаря Ви, че Ви има”, „Колко е хубаво да знаеш, че има и
други като теб. Да разбереш, че не си сам.”
2. При ранна и средна фаза на болестта включване на лекарствата в списъка за реимбурсиране.
3. Изграждане на групи за взаимопомощ към центровете.
4. Необходимост от Дневен център, където хората във втората и третата фаза на болестта биха
получавали специализирана когнитивна терапия, толкова необходима заедно с
медикаментозното лечение.
5. Изграждане за специфични социални услуги за болните от Алцхаймер, защото грижата за тях
е специфична.
Бяха издадени помагала за хората, които полагат грижа за болен: “Моят здравен бележник” –
1 000 бр., «Грижа за болните от Алцхаймер. Проблематично поведение и структуриране на
деня» – 1 000 бр., «Общуване с болни от Алцхаймер» – 1 000 бр. в помощ на подобряване на
комуникацията между семейството и лекаря. Извърши се разпространение в цялата страна.

2010 г.
Проект „Няма време за губене” – Застъпническа кампания за социално-икономическите
права на болните от Алцхаймер и Деменция и техните семейства” – реализиран през
2010 г., съвместно с Гражданско сдружение „Алцхаймер – България“. Бяха
осъществени контакти и срещи с представители на местни и национални власти, имащи
отношение към проблема в Пловдив, Варна, София. Проведоха се застъпнически
действия за признаване на значимостта на заболяването и за реимбурсация на
лекарствата за домашно лечение на болестта на Алцхаймер и създаване и приемане
Национален план за борба с Алцхаймер. Беше изработен и Наръчник ”Правата на
болните с Алцхаймер и сходни заболявания, и на техните семейства”.


2011 г.
Проект ”Социалната изолация Алцхаймер” по финансираща програма „Социално включване
на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване на инициативи на НПО от Община
Варна” – 2011 г. Основната цел на проекта бе да се подобри качеството на живот на лицата с
болестта Алцхаймер и техните семейства, като се търсят решения на социалните проблеми и се
защитят адекватно човешките права на болните и лицата, които се грижат за тях.
Планираните дейности имаха следните цели:
– да се информира обществото за същността на болестта и свързаните с нея
проблеми, за да се преодолее стигмата и стереотипните нагласи
– да се събуди у възрастните хора интереса към живота и заобикалящия ги свят
чрез екскурзии, леки разходки и занимания по рисуване
– да се приложи в български условия една много успешна европейска практика –
Алцхаймер кафе.
Постигнати резултати
Реализирането на проекта промени статута на целевите групи, като създаде условия и
ускори процеса на тяхната социална интеграция. Информационната кампания даде
гласност за проблемите на тези хора и се опита да разруши стигмата и да събуди
чувствителността, откри възможности за търсене на помощ и подкрепа. Ежемесечните
срещи в Алцхаймер кафе създадоха възможности за общуване между хората с
еднакви проблеми – едната част от бенефициентите разговаряха, проявиха своите
умения и се чувстваха по-приобщени, а другата част – успяха да разберат какво се
случва с тях и близките им и че проблемите на обгрижването не са само техни.
Екскурзиите събудиха у болните забравени познания, разходките им дадoха
необходимото физическо натоварване и припомняне на умения за ориентиране, а
курсовете по рисуване – събудиха наблюдателността, възможностите за
съсредоточаване и естетическите потребности.

2012-2013 г.
На 16 януари 2012 г. Фондацията спечели прeстижна Европейска награда „По-добър живот на
хората с Деменция в общността в Европа” на мрежата на Европейските фондации,
спонсорирана от фнодациите Atlantic Philanthropies, Médéric Alzheimer, King Baudouin и Robert
Bosch. Инициативата насърчава разпространението на добри практики за помощ и подкрепа на
хората с деменция и техните семейства за по-добър живот и активно участие в местната
общност. Проектите бяха оценени от независима международна комисия и бяха наградени на
церемония в присъствието на Нейно превъзходителство белгийската принцеса Матилда.
Благодарение на наградата през 2012 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България”
организира за първи път в България няколко специализирани обучения за грижи за дементно
болни хора. Представители от четири специализирани институции за хора с деменция – в
Разград, Добрич, Дряново, Горско Косово взеха участие в него. Лектори и обучители бяха
психолозите проф. д-р Арлийн Астел и д-р Маги Елис от Университета „Св.Андрюс” в
Шотландия. Целта на това обучение бе да се придобият знания и умения за осигуряване на
персонални грижи за хора с деменция. Това е техника, при която пациентите трябва да се
възприемат като равноправни партньори при планирането, разработването и оценката на
грижите, предлагани от персонала, за да бъдат те най-подходящи за нуждите им. Този метод,
концентриран върху личността, дава възможност да се подобри комуникацията с
потребителите и да се максимализират техните възможности. Участниците усвоиха различни
теории и практики, обсъдиха основните трудности и предизвикателства в грижите за болните,
проведени бяха практически сесии в дома и бяха приети предложения и препоръки за
промени в средата. Важно е всеки болен от Алцхаймер да бъде приеман като индивид, като
личност, която е имала свой житейски опит преди заболяването си, и този опит да се използва
от работещите в домовете. Участниците в обучението са приели новостите и са готови да
приложат опита. ФСАБ подготви информационен бюлетин с резултатите от обученията и го
разпространи след институциите, работещи по проблема.
Благодарение на наградата ФСАБ продължи да предоставя социално и психологичско
консултиране на болните и техните семейства, групите за взаимопомощ, арт-терапията и
другите основни дейности. Издаден е нъръчник за полагащите грижи за дементно болни в
домашна среда. ФСАБ продължи да развива нефармакологични методи за подобряване
качеството на живот на болните от Алцхамер/деменция. Бе осъществена медийна кампания и
широк обществен отзвук относно дейностите

2013 г.
Проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за засегнатите от Алцхаймер и
техните семейства в общността – мисията възможна“, с подкрепата на Фонд „Социална
закрила към МТСП“. Проектът има за цел предоставяне услуги за психо-социална и
юридическа подкрепа на възрастни хора с болест на Алцхаймер и деменция и техните
семейства чрез разкриване на „Бюро за комплексни социални услуги” в местната

общност във Варна в отговор на сложните потребности на тези хора. По проекта се
предоставяха и мобилни услуги за малките населени места в Софийска област – Бухово
и Кремиковци.

2015 г.
Инициатива „Седмица на отворените врати – Информационна кампания за отбелязване
на Световния ден на Алцхаймер – 21.09.2015 г.“, подкрепена от Обществен дарителски
форум – Варна. Дейностите бяха: издаване и разпространение на информационна
брошура за болестта и листовки, изготвяне на информационно съобщение и медийна
кампания по радио Варна, провеждане на „Седмица на Отворените врати“ в гр.Варна
от 14.09. – 18.09. 2015г. в приемната на ФСАБ с цел информиране, консултиране и
насочване към съществуващи услуги на болни от деменция в ранна фаза на болестта
и техните близки. Планиране бе и среща с възрастни хора и екипа на Дом „Гергана” и
„Алцхаймер кафе“ с цел дискусия по въпроси свързани с деменцията и начините за
по-добра комуникация с възрастните хора с дементни проблеми.

2016 г.
През 2016 г. благодарение на проект „Обмен на европейските реалности за мобилизиране на
промяна, развитие и подкрепа на услуги за грижа за страдащите от Алцхаймер в Италия и
България” (май 2015 – май 2016 г.) с италианската организация и дом за възрастни и дементно
болни Rifugio Re Carlo Alberto ФСАБ посети дома и организацията в населеното място Сан
Джовани, Италия и изгради добро партньорство с нея. Италианската организация на свой ред
също посети гр. Варна и гр. София се изгради визия за партньорство и съвместни проекти за
обучение от италианска страна на български специалисти, които да бъдат обучени в методи за
грижите за болните от деменция. Осъществени бяха срещи с местните власти и посещения в
Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград, както и запознаване на организациите и
институциите с италианския опит в предоставянето на услуги за целевата група, отпечатани бяха
плакат и брошура. Проектът е финансиран от Мрежата на европейските фондации.

2016 г.
Проект „Информационно-консултативен център за хора с болестта на Алцхаймер, деменция и
други паметови нарушения и за техните близки“. Целта му е предоставяне на качествени
социални услуги на за живеещите с Алцхаймер, деменция и други паметови нарушения и за
техните близки в град Варна. Основни резултати: разкрит Информационно – консултативен
център за информация за болестта, за медицинската и социалната подкрепа, насочване към
услуги. Проведени психологически консултации, лекции и беседи. Екипът /психотерапевт,
аниматор, арттерапевт, юрист/ използва индивидуални и групови сесии, екскурзии, разходки,

занимания по рисуване и музика, „Алцхаймер кафе“.Потребителите по проекта бяха 40. Проектът
е подкрепен от Социална програма на община Варна.
През септември 2016 г., по повод Световния ден, посветен на борбата с болестта на алцхаймер,
по проекта бе организирана конференция в сградата на община Варна, където рганизирахме
изложба на рисунки на хора, живеещи с деменция.


2017 г.
През 2017 г. ФСАБ разпространи информационен клип „Световен ден, посветен на борбата с
болестта на Алцхаймер – 21 септември 2017 г.“, който е достъпен на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=4c_89G5YlFg

ПРОЕКТ 2018 Г.

На 23 януари 2018 г. в София бяха наградени 12 европейски организации, изпълняващи
проекти, овластяващи хората, живеещи с деменция. Церемонията по награждаване и семинар
„Да оценим опита на хората, живеещи с деменция” се проведоха на 22 и 23 януари 2018 г. под
егидата на българското председателство на Съвета на ЕС и бяха организирани от Инициативата
на европейските фондации в областта на деменцията (EFID). Отличията са признание за
работата на 12-те европейски организации за зачитане на достойнството, автономията и
правото на самоопределение на хората, живеещи с деменция. Фондация “Състрадание
Алцхаймер България“ е съорганизатор на инициативата и е сред наградените организации.
Новонаграденият проект „Заедно уважаваме, популяризираме и действаме – включващо
общество за всички възрасти и всички стадии на деменцията“ с продължителност 1 година
имаше за цел да проучи, повиши уважението към нуждите на хората с деменция и подкрепи
модел за включване чрез следните дейности в София и Варна през 2018 г.: 1. Създаване на
местни мрежи за подкрепа – чрез изграждане на връзки със социалните служби, полицията,
домове за грижи, други свързани институции и местната общност; 2. Групи за самопомощ
(подкрепа); 3. Изследване и фокус-групи; 4. Културни и обществени мероприятия: изложби,
включване в местни училища (състезание за есе); 5. Обществени кампании – конференции,
публикация на проучването и доклад от проекта и др. Основни резултати: създадени местни
мрежи за подкрепа, проведени семинари в София и Варна със заинтересовани групи и
институции – МТСП, местни власти, полиция; прес-конференция, провеждани групи за
самопомощ (подкрепа) в двата града; проведено социологическо изследване и фокус-групи;
културни и обществени мероприятия – проведен конкурс за есе и стихове с ученици,
публикуване на белгийски и шотландски филм за общностно включване на сайта на
организацията. Проведено бе награждаване на учениците в дом за възрастни хора

"Дълголетие", с музикална програма от талантливи младежи.Информационна и Фейсбук
кампания.
Провеждане на Световния месец, посветен на болестта на Алцхаймер
Цел на проекта бе отбелязването на Световния месец, посветен на борбата с болестта на
Алцхаймер в България (септември 2018 г.). Постигнати основни резултати: Отбелязване на
световния месец с прожекция на филм в София, изложба, отпечатване на плакати, прес-
съобщения с последни данни от света, провеждане на група за взаимопомощ в дома за
възрастни в София и алцхаймер кафе във Варна, спортни инициативи. Постигнато широко
медийно отражение и взели участие над 40 души. Подкрепата за проекта е от Международната
алцхаймер организация.

2019 – 2020 г.
"Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на
Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София”. Проектът е изпълнен от ФСАБ от януари 2019 –
до юни 2020 г. Дейностите са предоставяне на психологически и юридически консултации,
Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ във Варна и София. Проведено бе обучение от
италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto във Варна през май 2019 г. за персонала на
домове за дементно болни, местни власти, домове за хора с увреждания и различни
професионалисти за услугата Дневен център. Проеведена е информационна кампания.
Проектът е подкрепен от Otto per mille, Waldensian church of Italy.