„ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИЯ,

ПОДКРЕПА И МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА С

ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 
  • Да се осигурят необходимте качествени услуги в рамките на центрове за информация иконсултации, чрез информиране и предоставяне на психологически и юридически консултации на семействата
  • Да се намалят последиците от социалната изолация на лицата живеещи с деменция и техните близки, чрез провеждане на Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ
  • Подобряване качеството на живот на хората живеещи в Дом за пълнолетни лица деменция, чрез мобилни услуги(театрална и музикотерапия)
  • ДОБРАТА ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ДЕМЕНЦИЯТА Е В ПОМОЩ НА:
  • Семейството –за оказване на пълноценна ежедневна грижа, запазваща достойнството на човека с деменция и ресурсите на грижещия се
  • Обществото – за разпознаване на ранните симптоми на заболяването, за емпатия и толерантно отношение към хората с деменция и техните семейства. За намаляване на стигмата към тях
 
Изпълняван от Фондация “Състрадание Алцхаймер България”
с подкрепата на Otto per mille of the Waldensian church of Italy

виж брошура

 

«Културни разходки по света и у нас по стъпките на историческото наследство» с участието на домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък

 

Проектът се изпълнява от Фондация „Състрадание Алцхаймер България“и се реализира с финансовата подкрепа на фонд “Нашите родители” на Фондация „BCause” и ще продължи до края на годината.

Целта на всички заложени в проекта дейности е да допринесат за повишаване на позитивната емоционалност на резидентите, което да спомогне да се преодолее депресивното състояние, изолацията и отчуждението.

Ще се проведат 12 арт-терапевтични занимания/терапия с виртуални посещения на галерии и музеи от България, Европа и света (Културни разходки по света и у нас) и 12 зуум сесии с виртуални посещения и туризъм на паметници на културата от България. Те ще бъдат проведени по специално адаптирана програма и методология за хора с деменция и болестта на Алцхаймер за домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък.

Хората с деменция ще «излязат» от дома на културни разходки и ще «приютят» на място богатото културно наследство на България. С проекта се предлага цялостна културно-просветна-артистична и духовна програма, тъй като те нямат възможност да посетят избраните места.

 

Резидентите ще бъдат активни участници и в «извънкласни» занимания и проектът ще разнообрази цялостната им програма. По повод месец септември, отбелязван в целия свят като месец, посветен на борбата с болестта, потребителите от двата дома ще пеят на организиран от тях концерт. Ще подредят и изложба със снимки/картини от културно-историческото наследство на страната.

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/oblast-razgrad/308315-hora-s-dementsiya-v-razgrad-shte-imat-vazmozhnost-da-se-razhodyat-virtualno-iz-b?fbclid=IwAR16HCI30SeHyBNB1wsvWvmFqLWBSE7O1hSlpSCwLHcc2js1ZhOpca8y4OI

 

https://razgrad24-7.com/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%be/?fbclid=IwAR3LAx4_qzQjkwF3ho0yxQEzqu_Bqu4nkUex9JmvD-r-a1nzA0V6cNfqSm4

“STAR – Подкрепа и обучение за хора и семейства, засегнати от болестта на Алцхаймер за изграждане на устойчивост“

 

(“STAR: Support and Training for people and families affected by Alzheimer’s for building Resilience“) с финансовата подкрепа на фонд Otto per Mille, Италия (Otto per Mille, the Valdensian church of Italy).

През януари 2022 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ започна работа по проект: “STAR – Подкрепа и обучение за хора и семейства, засегнати от болестта на Алцхаймер за изграждане на устойчивост“ (“STAR: Support and Training for people and families affected by Alzheimer’s for building Resilience“) с финансовата подкрепа на фонд Otto per Mille, Италия (Otto per Mille, the Valdensian church of Italy). Дейностите по проекта целят подобряване на социалните и здравни услуги за семейства, засегнати от болестта на Алцхаймер и деменция и ще продължат до края на 2022 г.

Предоставят се консултации от психолог и юрист в гр. София и онлайн за цялата страна (чрез електронни платформи).

Ще се предоставят театрална и музикална терапия за семействата и домовете за пълнолетни с деменция и дневните центрове. Обменът на добри практики и методики за обучение с дома и дневен център за лица с деменция Rifugio Re Carlo Alberto от Италия ще е в основата на обученията (виртуални и присъствени) на формалните и неформални болногледачи.

Източник: фейсбук страница на Дом за пълнолетни с деменция, град Разград

Добре познати приказки оживяват пред потребителите в с. Железница

https://simitli.info/dobre-poznati-prikazki-ozhivyakha-pred-potrebitelite-v-centra-za-nastanyavane-ot-semeen-tip-v-selo

In January 2022 Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria started work on a project: “STAR: Support and Training for people and families affected by Alzheimer’s disease for building Resilience” with the financial support of Otto per Mille, the Valdensian church of Italy. The project activities aim to improve social and health services for families affected by Alzheimer’s disease and dementia and will continue until the end of 2022.

Consultations are provided by a psychologist and a lawyer in Sofia and online for the whole country (via electronic platforms).

Theatre and music therapy will be provided for families and homes for adults with dementia and daycare centers. The exchange of good practices and methodologies for training with Rifugio Re Carlo Alberto (Nursing home and day centre for people with dementia) from Italy will be the basis for the trainings (virtual and face-to-face) of formal and informal carers.

Source: facebook page of Nursing home for adults with dementia, Razgrad

En janvier 2022, la Fondation Compassion Alzheimer Bulgarie a commencé à travailler sur un projet: «STAR — Soutien et formation pour les personnes et les familles touchées par la maladie d’Alzheimer pour renforcer la résilience» («STAR: Soutien et formation pour les personnes et les familles touchées par la maladie d’Alzheimer pour la construction de la résilience) avec le soutien financier du Fonds Otto per Mille, Italie (Otto per Mille, l’église valdensienne d’Italie). Les activités du projet visent à améliorer les services sociaux et de santé pour les familles touchées par la maladie d’Alzheimer et la démence et se poursuivront jusqu’à la fin de 2022.

Les consultations sont assurées par un psychologue et un avocat à Sofia et en ligne pour l’ensemble du pays (via des plateformes électroniques).

Le théâtre et la musicothérapie seront offerts aux familles et aux foyers pour adultes atteints de démence et de garderie. L’échange de bonnes pratiques et de méthodologies de formation avec le foyer et le centre de jour pour les personnes atteintes de démence Rifugio Re Carlo Alberto d’Italie servira de base à la formation des soignants formels et informels (virtuels et en face à face).

 

Nel gennaio 2022, la Fondazione Compassion Alzheimer Bulgaria ha iniziato a lavorare a un progetto: “STAR — Sostegno e formazione per le persone e le famiglie affette dal morbo di Alzheimer per costruire la resilienza. Sostegno e formazione per le persone e le famiglie colpite dall’Alzheimer per la resilienza) con il sostegno finanziario del Fondo Otto per Mille, Italia (Otto per Mille, la chiesa Valdensiana d’Italia). Le attività del progetto mirano a migliorare i servizi sociali e sanitari per le famiglie affette da Alzheimer e demenza e continueranno fino alla fine del 2022.

Le consultazioni sono fornite da uno psicologo e un avvocato a Sofia e online per tutto il paese (tramite piattaforme elettroniche).

Teatro e musicoterapia saranno forniti per famiglie e case per adulti con demenza e centri di asilo nido. Lo scambio di buone pratiche e metodologie per la formazione con il centro di casa e giorno per le persone con demenza Rifugio Re Carlo Alberto dall’Italia sarà la base per la formazione di assistenti formali e informali (virtuale e faccia a faccia).