2011

Проект ”Социалната изолация Алцхаймер” по финансираща програма „Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване на инициативи на НПО от Община Варна” – 2011 г. Основната цел на проекта бе да се подобри качеството на живот на лицата с болестта Алцхаймер и техните семейства, като се търсят решения на социалните проблеми и се защитят адекватно човешките права на болните и лицата, които се грижат за тях. 

Планираните дейности имаха следните цели:

      – да се информира обществото за същността на болестта и свързаните с нея проблеми, за да се преодолее стигмата и стереотипните нагласи

       – да се събуди у възрастните хора интереса към живота и заобикалящия ги свят чрез екскурзии, леки разходки и занимания по рисуване

        – да се приложи в български условия една много успешна европейска практика – Алцхаймер кафе.

Постигнати  резултати

Реализирането на проекта промени статута на целевите групи, като създаде условия и ускори процеса на тяхната социална интеграция. Информационната кампания даде гласност за проблемите на тези хора и се опита да разруши стигмата и да събуди чувствителността,  откри възможности за търсене на помощ и подкрепа. Ежемесечните срещи в Алцхаймер кафе  създадоха възможности за общуване между хората с еднакви проблеми – едната част от бенефициентите  разговаряха, проявиха своите умения и се чувстваха по-приобщени, а другата част – успяха  да разберат какво се случва с тях и близките им и че проблемите на обгрижването не са само техни. Екскурзиите събудиха у болните забравени познания, разходките им дадoха необходимото физическо натоварване и припомняне на умения за ориентиране, а курсовете по рисуване – събудиха наблюдателността, възможностите за съсредоточаване и естетическите потребности.